เงื่อนไขการใช้งาน (Term of Use)


1. การยอมรับเงื่อนไข
โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้ไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ   เนื่องจากการใช้ไซต์หมายถึงการที่ท่านยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้  ดังนั้น  โปรดอย่าใช้ไซต์นี้หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเปลี่ยนรายละเอียดในข้อกำหนดเป็นครั้งคราว ดังนั้น ท่านควรจะตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเป็นระยะๆ  เนื่องจากการที่ท่านใช้ไซต์อย่างต่อเนื่องย่อมหมายความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เกิดขึ้น

 

2. หน้าที่การลงทะเบียนของท่าน
ในการพิจารณาถึงการใช้บริการเว็บไซต์ www.thaichinese.net ท่านเห็นควรที่จะ
2.1 ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านเองตามความเป็นจริง ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดดังกล่าว ถือว่าเป็นข้อมูลการลงทะเบียน)
2.2 คงไว้ซึ่งความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และสมบูรณ์ หากท่านให้รายละเอียดใดๆ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สมบูรณ์ ทางเว็บไซต์www.thaichinese.net มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ และมีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน และปฏิเสธที่จะให้การบริการใดๆ ทั้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและที่จะดำเนินการในอนาคต

 

3. ทะเบียนสมาชิก รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย
เมื่อท่านผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รหัสผ่านและหมายเลขสมาชิก ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน ในการเก็บรักษารหัสผ่านและข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับ รวมถึงการรับผิดชอบโดยตรง ต่อการใช้รหัสผ่าน และหมายเลขสมาชิกของท่าน ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน เว็บไซต์ www.thaichinese.net ที่จะเกิดขึ้นตามมา ท่านตกลงที่จะ
3.1 แจ้งให้ทางเว็บไซต์ www.thaichinese.net ทราบโดยทันที ในกรณีที่มีการละเมิดการใช้รหัสผ่านหรือ หมายเลขสมาชิกของท่าน ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ภายใต้การให้บริการของเว็บไซต์ www.thaichinese.net หรือมีการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ
3.2 รับรองว่าท่านได้ออกจากการใช้บริการโดยรหัสผ่านของท่านทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้บริการในแต่ละครั้ง เว็บไซต์ www.thaichinese.net จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ยอมปฏิบัติตามกฎข้อที่ 3 นี้

 

4. เนื้อหาที่ได้รับการโพสต์ลงเว็บไซต์ www.thaichinese.net
เว็บไซต์ www.thaichinese.net มีความเชื่อมั่น และเคารพในสิทธิ์ของทุกท่านที่ส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์ www.thaichinese.net ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือ กราฟฟิคอื่น ๆ ที่ท่านเลือกมาโพสต์ ท่านจำเป็นต้องยินยอมให้ เว็บไซต์ www.thaichinese.net ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และตีพิมพ์ข้อความเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ด้วยวัตถุประสงค์ในการรับชม กระจายข่าวสารและสนับสนุน เว็บไซต์ www.thaichinese.net และอนุญาตให้ทางเว็บไซต์ www.thaichinese.net ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้นานตามที่ท่านกำหนด ด้วยความเคารพต่อเนื้อหาต่าง ๆ ที่ท่านได้นำขึ้นโพสต์ลงใน เว็บไซต์ www.thaichinese.net ท่านจำเป็นต้องให้สิทธิ์เว็บไซต์ www.thaichinese.net โดยอิสระ ถาวร และ อนุญาตให้เว็บไซต์ www.thaichinese.net ได้ใช้ หรือทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ตีพิมพ์ แปล เนื้อหาดังกล่าวนั้น (โดยส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด) เพื่อเผยแพร่ออกไป และ/หรือ รวมเข้าไว้เป็นงานในรูปของสื่อใดๆ หรือเทคโนโลยี ที่เป็นที่รู้กันในปัจจุบัน หรือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาภายหลัง

 

5. การชดเชย
ท่านตกลงว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลใดก็ตาม ที่ท่านเป็นผู้ส่งไปที่เว็บไซต์www.thaichinese.net แต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หยาบคายหรือลามกอนาจาร ท่านตกลงด้วยว่าท่านจะไม่ส่งอะไรก็ตามเข้าไปในไซต์ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับ หรือสิทธิส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ

 

ท่านยินดีที่จะชดเชยค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสมให้แก่ทางเว็บไซต์ www.thaichinese.net และผู้ร่วมงานอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือสิ่งที่ท่านได้นำเสนอ (โพสต์) หรือส่งผ่านการใช้บริการของท่านที่เป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการ หรือละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น หากเค้าได้ดำเนินการฟ้องร้อง


6. ลักษณะการให้บริการ
การใช้ข้อมูลในไซต์นี้เป็นการบริการข้อมูลเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น  ท่านตกลงว่าจะไม่แจกจ่าย  ตีพิมพ์ ส่ง เปลี่ยนแปลง แสดง หรือ สร้างงานเพิ่มเติมหรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ท่านจะต้องไม่ทำสำเนา แจกจ่าย หรือจัดแสดงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก www.thaichinese.net การละเมิดสิทธิเหล่านี้จะทำให้เกิดการดำเนินคดีตามความเหมาะสม  ท่านตกลงจะชดใช้ค่าใช้จ่ายการต่อสู้คดี  และไม่ทำให้ www.thaichinese.net ต้องได้รับความเสียหายจากการใช้ข้อมูลใดๆจากไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาสาระและข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ถึงขั้นแก้ไขไม่ได้ต่อ www.thaichinese.net และในกรณีที่เป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  www.thaichinese.net มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาชดใช้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมในฐานะที่ เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงการห้ามไม่ให้กระทำการละเมิดดังกล่าว

 

7. การแก้ไข-ดัดแปลงการให้บริการ
เว็บไซต์ www.thaichinese.net สงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง-แก้ไข หรือหยุดการให้บริการ อย่างชั่วคราวหรือโดยถาวร (หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริการ) โดยปราศจากการแจ้งให้ท่านได้ทราบก่อน และ เว็บไซต์ www.thaichinese.net จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือต่อกลุ่มบุคคลที่สามต่อการแก้ไข-ดัดแปลง การงด การหยุดให้บริการที่เกิดขึ้นนี้

 

8. การสิ้นสุดการให้บริการ
เว็บไซต์ www.thaichinese.net อาจระงับรหัสผ่าน เลขทะเบียน หรือการใช้บริการทั้งหมด (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) และย้ายหรือลบทิ้งเนื้อหาใดๆ ภายใต้การให้บริการของเว็บไซต์ www.thaichinese.net หากท่านกระทำการใด ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการ ทางเว็บไซต์ www.thaichinese.net ก็อาจจะงดการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งการงดใช้บริการนี้ทางเว็บไซต์ www.thaichinese.net อาจไม่แจ้งให้ท่านทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า และทางเว็บไซต์ www.thaichinese.net อาจต้องยุติ หรือลบทะเบียน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของท่านออก นอกจาก นี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน สำหรับการสิ้นสุดของการเข้าสู่การบริการ

 

9. การเชื่อมโยง (ลิ้งค์)
ลิงค์ บางลิงค์ในไซต์จะทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของ www.thaichinese.net ซึ่งเราจัดลิงค์เหล่านี้ให้ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงค์ไม่ได้หมายความว่า www.thaichinese.net สนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในไซต์ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด ท่านต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในไซต์ดังกล่าวเอง  www.thaichinese.net จะไม่รับผิดชอบต่อการเว็บคาสติ้ง (webcasting) หรือการส่งข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ จากบุคคลภายนอกดังกล่าว นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

 

10. การจำกัดความรับผิดชอบ
www.thaichinese.net ไม่มีความรับผิดต่อท่านและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าใน เนื้อหาของเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต www.thaichinese.net จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือที่ได้จากการที่ท่านเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเตอร์เน็ต ผ่านการใช้ลิงค์จากเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ว่า www.thaichinese.net จะได้รับแจ้งถึงรับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม  อย่างไรก็ดี www.thaichinese.net จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำไซต์นี้ แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของไซต์ การเข้าถึงไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของไซต์แต่ประการใด www.thaichinese.net ไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆ ของไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด หรือไซต์จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่อันตรายอื่น ๆ และ www.thaichinese.net ไม่รับรองว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว แม้ว่าจะทราบถึงข้อบกพร่องนั้นก็ตาม