นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์ www.thaichinese.net เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ว่าข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ (“ข้อมูล”) ที่ได้ให้ไว้กับ www.thaichinese.net ผ่านเว็บไซต์นี้ จะได้รับความคุ้มครองจากการนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น www.thaichinese.net จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการขึ้น (“นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องผูกพันตามกฎหมาย


ทั้งนี้ www.thaichinese.net ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำต้องทำการแจ้งให้ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า


การเปิดเผยข้อมูล
www.thaichinese.net จะใช้มาตรการในการรักษาความ ปลอดภัยอย่างสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ดี www.thaichinese.net ขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

-

การเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบ กฎหมาย และ / หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ

 

-

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการอื่นใดตามกฎหมาย

 

-

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานของ www.thaichinese.net ตามความจำเป็น เพื่อใช้การปฏิบัติหน้าที่

 

-

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตัวแทน คู่สัญญา และ / หรือผู้ให้บริการ สำหรับการดำเนินงานใดๆ

 

หน้าที่ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่www.thaichinese.net ออกให้ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น และจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์โดยใช้ชื่อ และรหัสผ่านของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้


เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอและจะต้องไม่นำรหัสผ่านที่เคยใช้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทราบถึงรหัสผ่านขณะทำการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ นำมาใช้ในการตั้งรหัสผ่าน

 

ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ บริการ และรหัสผ่านถูกเปิดเผย สูญหาย และ / หรือถูกขโมย ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ www.thaichinese.net ทราบในทันที

 

ทั้งนี้ www.thaichinese.net จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน
www.thaichinese.net จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม


แม้ว่า www.thaichinese.net จะใช้นโยบายในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่าการเข้าสู่เว็บไซต์นั้นมีความเสี่ยงหรืออาจได้รับ ความเสียหายจากไวรัส ไม่ว่าจะเป็นม้าโทรจัน (Trojan Horse) หนอนเว็บไซต์ (Worm) และ / หรือการเข้าถึงระบบและข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จึงควรติดตั้งโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงระบบป้องกัน Firewall ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน


ทั้งนี้ www.thaichinese.net อาจทำการเก็บรวบรวมสถิติในการเข้าชมและ / หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงจำนวนผู้เข้าชม / ผู้ใช้บริการหรือเรื่องอื่นใด เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์

 

ข้อจำกัดความรับผิด
www.thaichinese.net จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ถูกขโมยหรือถูกจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม